Zelená energia

Komplexné služby realizácie fotovoltiky

Realizácia fotovoltických zariadení na kľúč zahŕňa nielen výstavbu a projektovanie, ale aj Monitoring PREMIUM pre maximálnu efektivitu a bezpečnosť. Údržba a havarijný servis zaisťujú spoľahlivosť a rýchle riešenie porúch, zatiaľ čo plnenie legislatívy a možnosť financovania cez partnerov uľahčujú prístup k udržateľnej energii bez veľkých počiatočných investícií.

Kliknite na okná pre výber
 
pripravna_faza
Prípravná fáza
realizacia_diela
Realizácia diela
finalizacia_diela
Finalizácia diela
legislativa
Legislatíva

Prípravná fáza

Každú fotovoltiku realizujeme v súlade s našimi štandardmi počas každej fázy výstavby.

Vypracujeme projektovú dokumentáciu DSP

Vypracujeme projektovú dokumentáciu na úrovni DSP v súlade so všetkými platnými STN normami.

STN 33 2000-1:2009; STN 33 2000-4-41:2019; STN 33 2000-41/O1:2009; STN 33 2000-4-43 +C1:2006 + O1:2005; STN 33 2000-4-442; STN 33 2000-4-473; STN 33 2000-5-51:2010; STN 33 2000-5-52:2001; STN 33 2000-5-523; STN 33 2000-5-54:2008;…

Uplatňujeme normy týkajúce sa ochrany pred bleskom

V rámci projektovej dokumentácii uplatňujeme aj normy, ktoré sa týkajú ochrany pred bleskom.

STN EN 62305 – 1:2012 04 01; STN EN 62305 – 2:2013 05 01; 
 STN EN 62305 3:2012 06 01 + O1: 2012 11 01; STN EN 62305 – 4:2013 02 01; STN 33 2000 – 4 443:2017 03 01; STN 33 2000 – 5 534:2017 02 01; ATN® 005:2017 – 04

Vypracujeme projekt požiarnej ochrany

Projekt požiarnej ochrany je dokumentáciou protipožiarnej bezpečnosti objektu. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby vypracúva tzv. projektant požiarnej ochrany, ktorým je osoba s odbornou spôsobilosťou „špecialista požiarnej ochrany“. Vyhotovený projekt požiarnej ochrany sa podáva na príslušné okresné, prípadne krajské riaditeľstvo HaZZ.

Vypracujeme statický posudok striech

Statický posudok preukazuje, že stavba spĺňa základné požiadavky na mechanickú odolnosť, stabilitu a podmienky spoľahlivosti, bezpečnosti, použiteľnosti a trvanlivosti.

Statický posudok je vypracovaný v súlade s aktuálnou platnou legislatívou a technickými normami pre danú snehovú a veternú klimatickú oblasť.

Zabezpečíme pridelenie kapacity na výstavbu lokálneho zdroja

Jednou z povinností pri pripojení lokálneho zdroja je získanie stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite pre pripojenie tohto zdroja.
V rámci služieb vybavíme aj túto povinnosť.

Zabezpečíme ohlásenie drobnej stavby alebo 
stavebné povolenie

V rámci diela zabezpečujeme aj inžiniering súvisiaci s ohlásením drobnej stavby na mestskom alebo obecnom úrade. Z praxe vieme, že niektoré úrady vyžadujú aj stavebné povolenie. Ak by sa dielo realizovalo na základe stavebného povolenia, náš inžiniering samozrejme počíta aj s takýmto scenárom.

Zabezpečíme prevzatie 
zodpovednosti za odchýlku

Pri výstavbe fotovoltiky treba myslieť na to, že sa stanete výrobcom elektrickej energie. Preto potrebujete riešiť aj prebratie zodpovednosti za odchýlku.
Túto povinnosť Vám zabezpečíme v rámci našich služieb.

Realizácia diela

Každú fotovoltiku realizujeme v súlade s našimi štandardmi počas každej fázy výstavby.

Montáž solárnych panelov kategórie TIER1

TIER1 je termín, ktorý sa používa na označenie výrobcov panelov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti, vysokú kvalitu a finančnú stabilitu. Výrobcovia TIER1 musia spĺňať kritériá, akými sú napríklad:

 • Vyrábať produkty aspoň 5 rokov
 • Používať vlastné zariadenia a technológie na výrobu
 • Mať vlastné výskumné a vývojové tímy a investovať do inovácií
 • Mať globálnu distribučnú sieť a globálnu podporu zákazníkov
 • Mať certifikáty kvality a bezpečnosti od nezávislých organizácií
 • Mať pozitívne hodnotenie od bankových inštitúcií a ratingových agentúr
Montáž
 striedačov HUAWEI

Meniče napätia od spoločnosti Huawei sú navrhnuté tak, aby poskytovali vysokú účinnosť a spoľahlivosť pre fotovoltické systémy:

 • Meniče majú vysokú účinnosť prevodu energie, čo znamená, že dokážu maximalizovať výkon z fotovoltických panelov.
 • Kompaktný dizajn meničov uľahčuje ich inštaláciu a integráciu do rôznych prostredí.
 • Meniče obsahujú ochranu proti prúdovým oblúkom a prepätiu, čo zvyšuje ich bezpečnosť a dlhodobú spoľahlivosť.
 • Sú vybavené inteligentnými funkciami pre monitorovanie a riadenie, ktoré umožňujú efektívnejšiu správu a údržbu systému.
Montáž optimizérov HUAWEI

Optimizéry Huawei sú zariadenia, ktoré umožňujú riadiť každý fotovoltický panel. Zefektívňujú výrobu v prípade čiastočného zatienenia fotovoltiky a majú dôležitú funkciu protipožiarnej ochrany. V prípade požiaru sa zníži napätie celej plochy panelov a vďaka tomu sa môže hasiť objekt bez ohľadu na to či je na ňom inštalovaná fotovoltika. Kľúčové vlastnosti optimizérov:

 • Pri čiastočnom zatienení nedochádza k zníženiu výkonu FV systému
 • Kompenzuje výrobné rozdiely fotovoltických panelov
 • Vyrovnáva degradačné hodnoty fotovoltických panelov
 • Kontrola a informácia o výkone každého fotovoltického panela
Montáž hliníkových konštrukcií

Montujeme kvalitné a otestované montážne systémy pre každý druh krytiny a v rôznych uhloch sklonu. Montážny systém má vysokú antikoróznu odolnosť. Dbáme na to, aby každý spoj na montážnom systéme bol bezchybný a aby bola zaručená celková odolnosť fotovoltiky.

Prvotriedna kabeláž a spoje

Často kritickým miestom fotovoltiky je jeho elektroinštalácia, predovšetkým spoje, ktoré vzniknú prepájaním panelov a ostatných technológií. Elektroinštaláciu realizujeme v súlade s najprísnejšími STN normami a spoje lisujeme s vysoko kvalitným náradím značky SCHRACK TECHNIK.

Montáž veterných štítov

Každá fotovoltická inštalácia, ktorú realizujeme, je vybavená veternými štítmi, ktoré zabraňujú podfúknutiu panelov a zabezpečujú rozvírenie prúdu vzduchu pri nepriaznivom veternom počasí, ako aj v obdobiach výskytu búrok a víchric.

Montáž odpojovacieho mechanizmu na DC strane

Rýchle vypnutie na úrovni panelov dokáže odpojiť každý fotovoltický panel alebo dvojicu fotovoltických panelov. V prípade núdze sa vypne automaticky pomocou teplotného snímača alebo sa dá vypnúť manuálne pri detekcii požiaru. Poskytuje bezpečnostné vypnutie DC napájania na 0 voltov.

Montáž shut-down systému na AC strane

Každá fotovoltika, ktorú realizujeme je vybavená rapid shut-down tlačidlom, ktoré zabezpečuje v prípade núdze odpojenie elektrárne na úrovni meničov. 
V dôsledku okamžitého prepnutia technológie do pohotovostného režimu sa zabráni ďalšiemu odovzdávaniu výkonu do elektrickej siete objektu.

Ochrana diela pred bleskom

Pred postupujúcimi prepäťovými vlnami zabezpečujeme vašu elektroinštaláciu a fotovoltiku prepäťovými ochranami typu DC I+II a AC I+II.

Proti priamemu zásahu bleskom bude fotovoltika chránená aktívnym alebo pasívnym bleskozvodom objektu. Celá zostava panelov, striedače a nadzemné káblové trasy sa musia nachádzať v ochrannom pásme bleskozvodu, a zároveň od týchto častí sa musí dodržať dostatočná vzdialenosť „S“.

Uzemnenie fotovoltickej elektrárne

Všetky kovové časti našich technológií (napr. rámy panelov, montážne konštrukcie, chladiče meničov) sú napojené na „hlavnú uzemňovaciu svorkovnicu“, ktorá je následne napojená na uzemňovací systém objektu, aby sa dosiahlo vzájomné vyrovnanie potenciálov.

Dodatočné kotvenie panelov 
o konštrukciu

Jednotlivé panely kotvíme o konštrukciu a navzájom ich prepájame bezpečnostným oceľovým lankom, čo zabezpečí, že aj v prípade extrémneho počasia zostanú panely na streche a nebudú spôsobovať majetkovú škodu alebo ujmu na zdraví.

Schematické vedenie káblov

Vedenie káblov naprieč celým systémom je vizitkou realizačnej spoločnosti. Dbáme na to, aby bola elektroinštalácia prehľadná, jasná a zrozumiteľná. V rámci bezpečnosti vedú plusové a mínusové káble oddelene, aby v prípade poškodenia izolácie vodičov nedošlo ku skratu elektrickej siete.

Finalizácia diela

Každú fotovoltiku realizujeme v súlade s našimi štandardmi počas každej fázy výstavby.

Vypracovanie
 revíznej správy

Po inštalácii fotovoltiky vypracujeme revíznu správu na celé dielo. Revízna správa nie je pre nás len formalitou. Jej cieľom je odhaliť prípadné nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť, a zaručiť, že klient dostane fotovoltiku triedy A+++.

Vypracovanie dokumentácie 
skutočného vyhotovenia

Taktiež vypracujeme dokumentáciu skutočného vyhotovenia (DSV), ktorá je spracovaná po dokončení diela so zakreslením všetkých zmien, ktoré sa zrealizovali pri zhotovení diela. Je kľúčovým podkladom pre splnenie technických podmienok, ktoré stanovila PDS.

Zmluvy 
o prístupe do siete

Po realizácii diela a splnení technických požiadaviek zabezpečíme uzatvorenie zmluvy o prístupe do siete. Na základe zmluvy o prístupe do siete sa fotovoltika stáva oficiálne evidovanou ako výrobný zdroj elektrickej energie v sieti.

Priebeh 
funkčných skúšok

Po uzatvorení zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy zabezpečujeme procesovanie funkčných skúšok zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy, na základe ktorých sa fotovoltika môže pripojiť do elektrickej siete.

Oznámenie 
o prevádzke lokálneho zdroja

Prevádzku fotovoltického zariadenia oznámime PDS, čím klient vyhlasuje, že inštalovaný výrobný zdroj je v prevádzke a dodáva elektrickú energiu v súlade s podmienkami PDS.

Vypracovanie miestneho 
prevádzkového predpisu

Našim štandardom je vypracovanie MPP ku každej fotovoltike, aby v prípade potreby existoval manuál k obsluhe pre zamestnancov klienta.

Legislatíva

Každú fotovoltiku realizujeme v súlade s našimi štandardmi počas každej fázy výstavby.

Potvrdenie o výrobe EE z LZ

Výrobca z lokálneho zdroja musí požiadať URSO o vydanie potvrdenia o výrobe elektriny z LZ, čo je podmienkou pre oslobodenie od platenia tarify za
prevádzkovanie systému (TPS) na vyrobenú a spotrebovanú elektrinu. Oslobodenie od TPS je možné uplatniť na maximálne 1 000 MWh ročne.

Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti

Výrobca informuje URSO, že nepotrebuje byť podnikateľom v energetike, pretože jeho výroba, uskladňovanie a dodávka elektriny prostredníctvom zariadení na výrobu elektriny alebo zariadení na uskladňovanie elektriny dosahujú celkový inštalovaný výkon do 1 MW (vrátane).

Vystavenie záruky o pôvode elektrickej energie

Dokážeme zabezpečiť vystavenie záruky o pôvode elektrickej energie, ktorá oslobodzuje výrobcu od povinnosti platiť spotrebnú daň z vyrobenej elektrickej energie.

Automatické nahlasovanie údajov na OKTE

Výrobca s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny nad 100 kWp je povinný nahlasovať údaje o výrobe denne do 10:00 hod.

Pri výkone do 100 kWp stačí nahlasovanie raz mesačne. Túto povinnosť dokážeme klientom plne automatizovať, aby nebola potrebná akákoľvek aktivita z ich strany.

A-class fotovoltika

A-class montáž

Montáž realizujeme s vyškolenými montérmi a elektrikármi, ktorí majú dlhoročnú prax v realizovaní veľkých inštalácií.

Záruky

5 rokov záruka na dielo
12 rokov záruka na panely
25 rokov záruka na lineárnu degradáciu panelov
5 rokov záruka na meniče napätia
12 rokov záruka na montážny systém

A-class manažment

Projektový manažment s harmonogramom a dozor inštalácie podporený reportovaním stavu realizácie je pre nás samozrejmosťou.

Najlepšie ceny B2B pre váš fotovoltický projekt

Vďaka tomu, že prevádzkujeme veľkoobchod pre fotovoltické projekty, tak aj vo vašej elektrárni kalkulujeme s cenami, ktoré máme pri našom nákupe priamo od európskych distribútorov.

Realizácia diela

Konštrukčné riešenia testujeme simuláciou prúdenia vetra v spolupráci s STU

Pri návrhu je dôležité zohľadniť zaťaženie vetrom, ktoré zisťujeme pomocou CFD simulácie. Tento proces realizovaný v spolupráci so Stavebnou fakultou STU v Bratislave poskytuje presné údaje pre bezpečnejšie a efektívnejšie konštrukčné riešenia.

bateriove_systemy_ai

Batériové systémy AI

Veľkokapacitná batéria s aktívnym manažmentom AI

Ponúkame zefektívnenie fotovoltiky v spolupráci s batériovým úložiskom, ktoré riadi umelá inteligencia a určuje jeho správanie. To znamená, že riadi toky prebytkov z fotovoltiky a reguluje nabíjanie a vybíjanie na základe profilu spotreby a vo vzťahu k nízkemu a vysokému tarifu…

Batériové systémy